1- TARAFLAR
İş bu Projeksiyon, Ekipman vd. Kiralama Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında imza edilmiştir.
Cihazı kullanacak olan “Kiralayan”, kiraya veren “Kiracı” olarak ve diğer ekipmanlar “Cihaz” olarak anılacaktır.
KİRALAYAN : KEBİR TEKNOLOJİ
 Adres : İçerenköy Mah. Ataşehir – İSTANBUL
Tel : 0216 606 19 42 – 0551 962 51 89 
İmza:
KİRACI
Ad-Soyad:
TC No:
Tel/Adres:
İmza:

2-SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu Sözleşme’nin konusu, KİRALAYAN’ın sahip olduğu, özellikleri aşağıda belirtilen CİHAZ’ın, KİRACI
tarafından Sözleşme’deki şartlar dahilinde ve belirlenen mahallelerde kullanılmak üzere kiralanması ve
Taraflar’ın bu ilişki nedeni ile doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Cihaz: Marka Model:
Aksesuar: Seri No:
3-KULLANIM SÜRESİ VE YERİ
İş bu Sözleşme ile Cihaz, KİRACI tarafından; -…..- ( ……. gün ) süre ile …………………..…. etkinliğinde kullanılacaktır.
KİRACI, Cihaz’ı en geç aşağıda yazan Kira Bitiş tarihinde ve saatinde KİRALAYAN’a teslim etmekle yükümlüdür.
Kira Başlangıç Tarihi: …………………………………….… Kira Bitiş Tarihi: ……………………………../Saat:..…………….
4- ÖDEME
İş bu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Cihaz’ın iş bu Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde
kiralanması karşılığında KİRACI, KİRALAYAN’a Toplam -…….…- TL ( ………… Türk Lirası) kira bedelini
ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. KİRACI, kira bedelini iş bu Sözleşme’nin imzasını takiben
Cihaz’ın teslim alınmasından önce, peşin olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
5- CEZAİ ŞART VE YAPTIRIMLAR
KİRACI, özleşmede belirtilen tarihten itibaren, önceden bildirilmeden ve ödemesi yapılmadan uzatılan “her
gün için” 4. maddede geçen kira bedelini ödeyecektir. Cihaz teslim alınmasında görevli personelin –
önceden bedeli hesaplanmış ve KİRACI tarafından kabul edilmişse- ulaşım giderlerinden KİRACI sorumludur ve
ödemeyi kabul eder.

6- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sözleşme konusu Cihaz, KİRACI tarafından KİRALAYAN’ın belirttiği ve KİRACI’nın da kabul ettiği bir adresten
KİRACI tarafından teslim alınacak ve sürenin sonunda KİRACI tarafından teslim edilecektir. KİRACI cihazı
teslim aldıktan sonra (mümkünse ilk fırsatta) etkinlik öncesi test etmeli ve eğer bir arıza söz konusu ise bunu
KİRALAYAN’a bildirmelidir. Eğer arıza gerçekten varsa KİRALAYAN tarafından yeni bir eş değer cihaz
sağlanacaktır. KİRACI, iş bu Sözleşme’nin konusunu oluşturan Cihaz’ı teslim aldığı gibi, her türlü ayıptan âri
şekilde teslim edecektir. Cihaz’ın KİRACI yedinde bulunduğu dönemde Cihaz’da, her ne sebeple olursa olsun,
herhangi bir hasar, eksilme ve/veya arıza halinde, sözleşme konusu cihaz projeksiyon ise
500.USD (BeşYüz Amerikan Doları), söz konusu cihaz ses sistemi ise 2000.TL (İkiBin Türk Lirası),
söz konusu cihaz perde ise 1000.TL (Bin Türk Lirası) tutarında cezai şartı KİRACI derhal ve tek seferde KİRALAYAN’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
7- TEBLİGAT ADRESLERİ
Taraflar, iş bu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu
adreslere yapılacak tebligatların, bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik, değişikliği takip eden 5 (beş) iş günü
içinde yek diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe, geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8-GİZLİLİK
Taraflar, iş bu Sözleşme nedeniyle birbirleri hakkında edinmiş oldukları her türlü bilginin gizli bilgi
olarak kabul edileceğini ve bu gizli bilgileri yasal zorunlulukların gerektirdiği resmi makamlar haricinde hiçbir 3.
kişiye açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
9-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME
Taraflar, iş bu Sözleşme’nin uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve Sözleşme’den
doğan uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını ve her türlü
ihtilafta Taraflar’ın defter ve kayıtlarının kesin delil olarak kabul edileceğini kabul ve beyan ederler.
10-İMZA
10 (on) maddeden oluşan iş bu Sözleşme, 3. maddede yazılan Kira Başlangıç tarihinde online olarak tanzim
edilmiş ve taraflarca okunup kabul edilerek imza edilmiştir.